@MariaBeniaris #MariaBeniaris #SAICFashion2019 #SAICFashion #SeniorCore #JimPrinzPhotography #CorneliaStecklFashionFellowship