Post-Baccalaureate Certificate in Fashion, Body and Garment 2016 Candidates

Asad Badat
Rong Jiang
Andreea Maxim
Shihui Zhou